Notariusz w Krakowie Agnieszka Kozek Logo

Dokumenty i opłaty

W celu ułatwienia Państwu przygotowania się do spotkania informacyjnego oraz sprawnego załatwienia planowanej czynności notarialnej przedstawiamy wykaz dokumentów i informacji przydatnych do sporządzenia umów przeniesienia własności nieruchomości oraz  innych czynności, których przedmiotem jest:

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia nieruchomości (np. umowa notarialna, postanowienie sądu)
 • numer księgi wieczystej
 • w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest jedna działka, a w księdze wieczystej jest ich więcej: dodatkowo wyrys z mapy ewidencyjnej, z adnotacją, że stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej
 • w przypadku podziału działki: mapa z projektem podziału oraz ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału
 • podstawa nabycia działki (np. umowa notarialna, postanowienie sądu)

W określonych przepisami przypadkach do zbycia działki mogą być konieczne dodatkowe dokumenty:

 • zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej, że zbywcy przysługuje prawo do lokalu
 • podstawa nabycia tego prawa (np. przydział, umowa notarialna, postanowienie sądu)
 • jeżeli dla lokalu jest założona księga wieczysta: numer księgi wieczystej
 • odpis aktu zgonu, PESEL i miejsce ostatniego zamieszka zmarłej osoby
 • odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców ustawowych (odpisy aktów urodzenia i odpisy aktów małżeństw osób które po zawarciu małżeństwa zmieniły nazwisko)
 • testamenty, jeżeli spadkodawca je sporządził
 • odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców testamentowych i zapisobiorców windykacyjnych, jeśli zmarły ich powołał
 • dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku
 • numery ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących do spadku
 • dane osobowe uczestników postępowania
 • odpis aktu zgonu spadkodawcy
 • testament jeśli był sporządzony
 • dane osobowe pozostałych spadkobierców, jeśli są one znane
 • odpis aktu zgonu spadkodawcy
 • testament jeśli był sporządzony
 • dane osobowe pozostałych spadkobierców, jeśli są one znane
 • podstawa wprowadzenia umownej lub przymusowej rozdzielności majątkowej albo wyrok rozwodowy (intercyza, wyrok sądu)
 • podstawa nabycia i inne dokumenty dotyczące nieruchomości i innych praw majątkowych wchodzących w skład dzielonego majątku
 • dane osób będących założycielami lub dane rejestrowe osób prawnych oraz ich przedstawicieli
 • dane dotyczące firmy i siedziby zakładanej spółki
 • podstawowe założenia umowy lub statutu
 • dane rejestrowe (np. numer KRS) tego podmiotu
 • porządek obrad i projekty uchwał
 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia nieruchomości (np. umowa notarialna, postanowienie sądu)
 • inwentaryzacja architektoniczno – budowlana (projekt wyodrębnienia lokalu)
 • zaświadczenie właściwego organu (Prezydenta Miasta lub Starosty), że lokal odpowiada wymogom ustawy o własności lokali
 • jeśli zbywca nabył własność na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia (lub darowizny otrzymanej po 1 stycznia 2007r.): zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego dotyczące zwolnienia nabywcy od podatku, jego zapłacenia lub przedawnienia, SD- Z2 – deklaracja zgłoszenia do Urzędu Skarbowego
 • gdy strona czynności działa przez pełnomocnika: pełnomocnictwo sporządzone w tej samej formie w jakiej dokonywana jest dana czynność notarialna
 • jeżeli stroną czynności jest osoba prawna: zgoda na dokonanie tej czynności prawnej (uchwała), jeśli wynika ona z przepisów lub jej statutu
 • przy ustanowieniu hipoteki: oświadczenie banku udzielającego kredyt oraz pełnomocnictwa udzielone przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli tego banku osobom , które podpisały to oświadczenie
 • w przypadku rozdzielności majątkowej: intercyza lub dokument powodujący powstanie takiego ustroju
 • w celu ujawnienia w księdze wieczystej budynku: zaświadczenie, że na działce znajduje się budynek lub wypis z kartoteki budynków
   
 • oryginałów dokumentów niezbędnych do dokonania czynności notarialnych
 • ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta stałego pobytu)

Opłaty u notariusza

Wysokość i zasady pobierania przez notariusza opłat notarialnych, czyli taksy notarialnej reguluje rozporządzenie Ministra w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz przepisy szczególne.

Opłaty notarialne opodatkowane są podatkiem od towarów i usług na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść opłaty notarialnej, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub części od ponoszenia opłat notarialnych. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do jej dokonania, a opłatę notarialną za dokonaną czynność ponosi Skarb Państwa.

Cennik opłat notarialnych zależy od kilku czynników. Zasadniczo cena umów notarialnych uzależniona jest od wartości przedmiotu danej umowy, przy czym istnieją od tego wyjątki, gdyż są usługi za które notariusz zgodnie z cennikiem pobiera stałe opłaty notarialne.

W zależności od rodzaju czynności na koszty czynności ponoszonych u notariusza oprócz opłat notarialnych i podatku VAT. mogą składać się również podatki (podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych), a także obowiązkowe opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych.

Zasady pobierania i wysokość tych opłat i podatków regulują:

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,

ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn,

ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,

ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Na ostateczną wysokość wszystkich opłat ponoszonych u notariusza za dokonywaną czynność notarialną mogą się składać:

 • taksa notarialna + podatek VAT
 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • podatek od spadków i darowizn
 • opłata sądowa.

Notariusz wykonując usługę notarialną pobiera od stron te opłaty i podatki oraz w ich imieniu odprowadza je do właściwych urzędów i sądów.

Planując czynność notarialną warto umówić się na bezpłatne spotkanie informacyjne z notariuszem, na które należy zabrać dokumenty związane ze sprawą. Notariusz przeanalizuje stan prawny, wskaże optymalne rozwiązania zgodne z przepisami i Państwa oczekiwaniami oraz cenę za tą usługę notarialną. Informacje udzielane przez notariusza w związku z dokonywaną czynnością są bezpłatne. Istnieje możliwość negocjacji wysokości opłat notarialnych.

Informację o wysokości opłat notarialnych i pozostałych kosztów związanych z planowaną usługą notarialną uzyskają Państwo kontaktując się z naszą Kancelarią  Notarialną Kraków, Plac Kossaka 3.

Formularze urzędowe

Przydatne linki

Notariusz w Krakowie Agnieszka Kozek Symbol

Notariusz Kraków Kontakt​

Kancelaria Notarialna Agnieszka Kozek
notariusz w Krakowie
Plac Kossaka 3, 31-106 Kraków
(z tyłu Jubilatu, przy parkingu)

Godziny przyjmowania stron
pon. – pt. 9.00 – 18.00

Soboty i inne godziny po uprzednim
uzgodnieniu z notariuszem.

Kancelaria mieści się na I piętrze budynku z windą.
Obok Kancelarii znajdują się miejsca parkingowe,
parking strzeżony oraz oddziały większości banków.

NIP: 677 161 58 14 REGON: 356290278

Numer rachunku BNP PARIBAS:
PL 89 1600 1039 0002 0037 5445 6001
Numer BIC/SWIFT PPABPLPK

Lokalizacja w centrum Krakowa, u zbiegu głównych szlaków komunikacyjnych – umożliwia dogodny dojazd samochodem i komunikacją miejską,
z okolic: Stare Miasto, Salwator, Zwierzyniec, Dębniki, Śródmieście,  Bronowice, Prądnik, Krowodrza, Kazimierz, Zabłocie, Podgórze czy Nowa Huta.

W pobliżu Kancelarii znajdują się przystanki MPK Jubilat.