Notariusz w Krakowie Agnieszka Kozek Logo

Poświadczenia notarialne Kraków

Podstawowymi czynnościami notarialnymi są też poświadczenia notarialne, które ogólnie mówiąc nadają mocy prawnej dokumentom. Nasze biuro notarialne w Krakowie dokonuje na bieżąco wszystkich poświadczeń notarialnych, takich jak poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumencie, poświadczenie wzoru podpisu, poświadczenie zgodności kserokopii z okazanym dokumentem (odpis notarialny), poświadczenie daty okazania dokumentu (data pewna). Poświadczamy też pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu oraz sporządzamy wyciągi dokumentów.

Osoba dokonująca poświadczenia notarialnego zobowiązana jest okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta stałego pobytu).

W siedzibie naszej Kancelarii w Krakowie przy Placu Kossaka 3 dokonujemy wszystkich poświadczeń notarialnych takich jak:

  • poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumencie
  • wzór podpisu
  • poświadczenie zgodności kserokopii z okazanym dokumentem (odpis notarialny)
  • daty okazania dokumentu (data pewna)
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
  • wyciąg dokumentu

Poświadczenie notarialne

Poświadczenie notarialne jest jedną z podstawowych czynności notarialnych. Z kolei wśród poświadczeń notarialnych najczęściej dokonywanymi czynnościami notarialnymi są poświadczenia notarialne podpisu na dokumentach.

Przed sporządzeniem poświadczenia notarialnego należy przygotować dokument, na którym w obecności notariusza składa się swój podpis. Notariusz sporządza na tym dokumencie lub dołącza do niego klauzulę notarialnego poświadczenia. Zawiera ona datę i miejsce gdzie zostało dokonane poświadczenie notarialne, dane osoby składającej podpis, a także podpis oraz pieczęć notariusza. Dokument na którym został poświadczony notarialnie podpis korzysta z domniemania, że podpis jest autentyczny i został złożony przez tą osobę, a także że dokument istniał w dacie poświadczenia notarialnego. Nabiera więc mocy daty pewnej.

Podpis musi zostać złożony własnoręcznie w obecności notariusza dokonującego poświadczenie. W sytuacji, gdy dokument został wcześniej podpisany, osoba która go podpisała może w obecności notariusza uznać swój podpis za własnoręczny.

Warto pamiętać, że w celu poświadczenia notarialnego konieczne jest wylegitymowanie się przed notariuszem ważnym dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu). Należy też przedłożyć dokument na którym zostanie sporządzone poświadczenie notarialne.

Poświadczenie podpisu na dokumencie, kiedy się je sporządza?

Notariusz sporządza poświadczenie podpisu na dokumencie zarówno, gdy wymaga tego przepis prawa, jak też gdy jest taka wola stron umowy lub osoby która chce na dokumencie notarialnie poświadczyć własnoręczność podpisu.

Do ważności dokonania niektórych czynności prawnych przepisy prawa wymagają notarialnego poświadczenia podpisu na dokumencie. Dotyczy to np. umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o., dokumentu stanowiącego podstawę wpisu w księdze wieczystej, czy umowy zbycia przedsiębiorstwa.

W niektórych sytuacjach notarialne poświadczenie podpisu na dokumencie jest wymagane dla celów dowodowych, czyli  dla pewności, że podpis złożyła określona osoba. Najczęściej jest to poświadczenie podpisu na pełnomocnictwie do reprezentowania w urzędach, czy poświadczenie podpisu na dokumencie wekslu.

Zawsze, nawet jeśli przepisy tego nie wymagają, strony mogą notarialnie poświadczyć podpis dla celów dowodowych, aby korzystał on z domniemania, że podpis złożyła określona osoba, a dokument istniał w określonej dacie. W praktyce  najczęściej dotyczy to notarialnych poświadczeń podpisów na umowach takich jak: umowy sprzedaży samochodu, umowy pożyczki, czy umowy najmu.

W przypadku osób niepiśmiennych lub które nie mogą podpisać się samodzielnie – notariusz poświadcza odcisk palca i stwierdza jego autentyczność.

Zasadniczo czynności notarialnych poświadczeń podpisów na dokumentach dokonuje się w siedzibie Kancelarii, jednak w uzasadnionych okolicznościach można dokonać notarialnego poświadczenia poza Kancelarią.

W niektórych sytuacjach do sporządzenia notarialnego poświadczenia podpisu na dokumencie mogą okazać się potrzebne jeszcze dodatkowe dokumenty. Osoby planujące sporządzić notarialne poświadczenie podpisu w naszej Kancelarii w Krakowie – zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Notarialne poświadczenie daty (data pewna)

Kolejnym rodzajem poświadczenia jest notarialne poświadczenie daty na dokumencie, zwane datą pewną.

Notarialne poświadczenie daty na dokumencie odbywa się podobnie jak poświadczenie własnoręczności podpisu.

Okazany dokument na którym została notarialnie poświadczona data korzysta z domniemania, że dokument istniał w dacie notarialnego poświadczenia daty. Poświadczenie daty przez notariusza nie stanowi jednak domniemania autentyczności podpisu znajdującego się na tym dokumencie.  

W praktyce poświadczenia daty pewnej u notariusza najczęściej dotyczą umów dzierżawy lub najmu nieruchomości.

Notarialne poświadczenie zgodności kopii, kserokopii lub odpisu

Jedną z najczęściej dokonywanych i najpowszechniejszych czynności notarialnych jest poświadczenie zgodności kopii (kserokopii), odpisu lub wyciągu z oryginałem dokumentu. Notarialne oświadczenie kopii i odpisu stwierdza, że kopia, kserokopia lub odpis dokumentu są zgodne z oryginałem. Poświadczona kserokopia, czy odpis dokumentu mają taką samą moc jak jego oryginał.

W celu poświadczenia kopii lub odpisu należy przedłożyć notariuszowi oryginał dokumentu oraz wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub kartą stałego pobytu). 

W praktyce notarialne poświadczenia zgodności kopii, odpisu z oryginałem dokumentu najczęściej wykonuje się z umów, pełnomocnictw, dyplomów, orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych.

Poświadczenia pozostawania przy życiu

Kolejną czynnością poświadczenia jest notarialne poświadczenie pozostawania przy życiu (nazywane jako notarialne poświadczenie życia) lub w określonym miejscu.

Najczęściej notariusz poświadcza pozostawanie przy życiu osoby na potrzeby związane z uzyskaniem lub wypłatą  emerytury, renty lub innego świadczenia. W klauzuli notarialnego poświadczenia pozostawania przy życiu, notariusz podaje dokładny czas tego poświadczenia notarialnego oraz potwierdza tożsamość osoby i fakt, że pozostaje ona przy życiu.

Podobne zasady dotyczą notarialnego poświadczenia pozostawania w określonym miejscu.

Notariusz Kraków Kontakt​

Kancelaria Notarialna Agnieszka Kozek
notariusz w Krakowie
Plac Kossaka 3, 31-106 Kraków
(z tyłu Jubilatu, przy parkingu)

Godziny przyjmowania stron
pon. – pt. 9.00 – 18.00

Soboty i inne godziny po uprzednim
uzgodnieniu z notariuszem.

Kancelaria mieści się na I piętrze budynku z windą.
Obok Kancelarii znajdują się miejsca parkingowe,
parking strzeżony oraz oddziały większości banków.

NIP: 677 161 58 14 REGON: 356290278

Numer rachunku BNP PARIBAS:
PL 89 1600 1039 0002 0037 5445 6001
Numer BIC/SWIFT PPABPLPK

Lokalizacja w centrum Krakowa, u zbiegu głównych szlaków komunikacyjnych – umożliwia dogodny dojazd samochodem i komunikacją miejską,
z okolic: Stare Miasto, Salwator, Zwierzyniec, Dębniki, Śródmieście,  Bronowice, Prądnik, Krowodrza, Kazimierz, Zabłocie, Podgórze czy Nowa Huta.

W pobliżu Kancelarii znajdują się przystanki MPK Jubilat.