Notariusz w Krakowie Agnieszka Kozek Logo

Notarialny podział majątku w trakcie małżeństwa
(umowa podziału majątku wspólnego)

W trakcie małżeństwa można dokonać podziału majątku wspólnego dopiero po ustaniu wspólności, czyli gdy małżonkowie pozostają w ustroju rozdzielności majątkowej, o czym szerzej w Podział majątku wspólnego małżonków.

Podziału majątku dokonuje się zawierając u notariusza umowę podziału majątku wspólnego (dorobku), przy czym forma zawarcia tej umowy zależy od rodzaju majątku podlegającego podziałowi lub od woli małżonków.

Jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzą nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przepisy wymagają zawarcia notarialnej umowy podziału w formie aktu notarialnego, pod rygorem jej nieważności. Natomiast umowa podziału majątku obejmującego np. wspólne przedsiębiorstwo małżonków musi mieć formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym.

Na życzenie stron, nawet jeżeli przepisy tego nie wymagają, podział majątku w skład którego wchodzą np. tylko pieniądze i ruchomości może być dla celów dowodowych zawarty w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Korzysta wtedy z domniemania, że został dokonany przez określone strony oraz w określonym miejscu i czasie.

Strony mogą też każdą umowę o podział majątku sporządzić przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Jest to dokument urzędowy i korzysta z domniemania, że opisane w nim czynności i fakty są uznawane za prawdziwe i takie, które bez wątpliwości miały miejsce w określonym miejscu i czasie.

Niezależnie od tego, że taka notarialna umowa podziału majątku zawarta w formie aktu notarialnego ma moc prawomocnego wyroku Sądu, to stanowi dodatkową gwarancję, że jej treść jest zgodna z prawem, a notariusz w profesjonalny, bezstronny sposób zabezpieczył interesy obu stron. Forma aktu notarialnego pozwala też np. zabezpieczyć zobowiązania stron np. egzekucją lub hipoteką.

Notarialny podział majątku posiada też wiele innych zalet o których szerzej: Notarialny podział majątku w trakcie małżeństwa (umowa podziału majątku wspólnego)

Jak przeprowadzić notarialny podział majątku?

Przed planowanym podziałem majątku wspólnego należy umówić się na bezpłatne spotkanie informacyjne z notariuszem, na które warto zabrać:

  • numery ksiąg wieczystych dla nieruchomości wchodzących w skład dzielonego majątku oraz dokumenty dotyczące wszystkich praw majątkowych wchodzących w jego skład (aktywów). Dokumenty i Opłaty
  • dokumenty dotyczące wspólnych zobowiązań (pasywów), np. umowy kredytowe, umowy pożyczek
  • odpis aktu małżeństwa oraz dokument potwierdzający ustanie wspólności ustawowej, np. prawomocny wyrok rozwodowy lub separacji, albo wypis umowy rozdzielności majątkowej
  • uzgodnienia stron odnośnie sposobu podziału majątku (który małżonek nabywa poszczególne składniki majątku, wysokość i sposób zapłaty ewentualnych spłat lub dopłat z tytułu podziału majątku)
  • wartość majątku oraz dane osobowe stron

Po zapoznaniu się z dokumentami, przedstawimy optymalne rozwiązania zgodne z Państwa oczekiwaniami i przepisami oraz uzgodnimy opłaty związane z zawarciem umowy podziału majątku.

W sytuacji, gdy małżonków obowiązuje jeszcze wspólność majątkowa – przed zawarciem umowy o podział majątku wspólnego – notariusz sporządzi umowę rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa, a  rozdzielność z wyrównaniem dorobków.

W naszej Kancelarii zawieramy umowy o podział majątku wspólnego małżonków zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak też po jego ustaniu.

Opłaty związane z umową o podział majątku

Zasadniczo wysokość opłat notarialnych od umowy o podział majątku wspólnego uzależniona jest od wartości majątku podlegającego podziałowi.

W zależności od składników majątku podlegającego podziałowi na koszty zawarcia umowy o podział majątku ponoszone u notariusza oprócz opłat notarialnych i podatku VAT mogą składać się również podatki (podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych), a także obowiązkowe opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych.

Na ostateczną wysokość wszystkich opłat ponoszonych u notariusza z tytułu podziału majątku, mogą się składać:

  • taksa notarialna + podatek VAT
  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłaty sądowe.

Przy zawarciu umowy podziału majątku w formie aktu notarialnego notariusz pobiera od stron wszystkie opłaty i podatki oraz w ich imieniu odprowadza je do właściwych urzędów i Sądów.

Zasady pobierania i wysokość tych opłat i podatków regulują:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn,

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i orzecznictwem Sądów – obecnie jednak nie ma znaczenia, czy z tytułu zawarcia umowy podziału majątku wspólnego małżonków dochodzi pomiędzy nimi do spłat lub dopłat pieniężnych, czy też do nich nie dochodzi i umowa ma charakter nieodpłatny. Obecnie umowy podziału majątku wspólnego  małżonków nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Podział wspólnego majątku małżonków nie został też wymieniony jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Więcej o tym, dlaczego warto jest dokonać notarialnego podziału majątku Podział majątku u notariusza czy w Sądzie?

Planując notarialny podział majątku wspólnego warto umówić się na bezpłatne spotkanie informacyjne z notariuszem, na które należy zabrać dokumenty dotyczące majątku podlegającego podziałowi oraz wspólnych zobowiązań finansowych.

Informacji o wysokości kosztów związanych z notarialnym podziałem majątku – udziela notariusz w siedzibie naszej Kancelarii w Krakowie.

Notariusz Kraków Kontakt​

Kancelaria Notarialna Agnieszka Kozek
notariusz w Krakowie
Plac Kossaka 3, 31-106 Kraków
(z tyłu Jubilatu, przy parkingu)

Godziny przyjmowania stron
pon. – pt. 9.00 – 18.00

Soboty i inne godziny po uprzednim
uzgodnieniu z notariuszem.

Kancelaria mieści się na I piętrze budynku z windą.
Obok Kancelarii znajdują się miejsca parkingowe,
parking strzeżony oraz oddziały większości banków.

NIP: 677 161 58 14 REGON: 356290278

Numer rachunku BNP PARIBAS:
PL 89 1600 1039 0002 0037 5445 6001
Numer BIC/SWIFT PPABPLPK

Lokalizacja w centrum Krakowa, u zbiegu głównych szlaków komunikacyjnych – umożliwia dogodny dojazd samochodem i komunikacją miejską,
z okolic: Stare Miasto, Salwator, Zwierzyniec, Dębniki, Śródmieście,  Bronowice, Prądnik, Krowodrza, Kazimierz, Zabłocie, Podgórze czy Nowa Huta.

W pobliżu Kancelarii znajdują się przystanki MPK Jubilat.