Notariusz w Krakowie Agnieszka Kozek Logo

Prawo spadkowe Kraków

Postępowanie spadkowe warto przeprowadzić możliwie szybko po śmierci spadkodawcy. Obecnie nie trzeba już postępowania spadkowego sporządzać w sądzie lecz wszystkie formalności spadkowe można znacznie szybciej załatwić u notariusza.

Postępowanie spadkowe u notariusza polega na ustaleniu kręgu spadkobierców oraz sporządzeniu i zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia. Jest to dokument potwierdzający prawa spadkobiercy do majątku spadkowego i umożliwia wpis do ksiąg wieczystych. Notarialne postępowanie spadkowe staje się skuteczne z chwilą rejestracji przez notariusza w rejestrze spadkowym.

Przeprowadzamy postępowania spadkowe niezależnie do tego czy spadkodawca zostawił testament oraz niezależnie od tego gdzie mieszkał przed śmiercią, o ile był obywatelem polskim. W naszej Kancelarii Notarialnej w Krakowie podczas jednej wizyty można więc załatwić wszystkie formalności związane z postępowaniem spadkowym .

Kancelaria Notarialna Agnieszki Kozek notariusz w Krakowie dokonuje wszystkich czynności z zakresu  prawa spadkowego:

 • poświadczenie dziedziczenia
 • protokół dziedziczenia
 • testament
 • zapis windykacyjny
 • zapis zwykły
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku
 • umowa o dział spadku
 • umowa zbycia spadku
 • umowa zrzeczenia się dziedziczenia
 • wydziedziczenie
 • wyznaczenie wykonawcy testamentu
 • wyznaczenie zarządcy sukcesyjnego
 • rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów
 • udzielenie informacji z Notarialnego Rejestru Testamentów

Zamierzając dokonać czynność prawną z zakresu prawa spadkowego należy zgromadzić niezbędne dokumenty i określić jej istotne postanowienia, w celu ustalenia tych informacji oraz opłat – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Notarialną Kraków, Plac Kossaka 3.

Poświadczenie dziedziczenia Kraków

Kancelaria Notarialna Agnieszki Kozek notariusz w Krakowie poświadcza dziedziczenie zarówno gdy spadkodawca pozostawił testament, jak też gdy testamentu nie było oraz niezależnie od tego gdzie mieszkał przed śmiercią, o ile był obywatelem polskim. W siedzibie naszej Kancelarii Notarialnej w Krakowie podczas jednej wizyty można więc załatwić wszystkie formalności związane z poświadczeniem dziedziczenia. Odnośnie notarialnego poświadczenia dziedziczenia warto jednak pamiętać, że spadek nie może być sporny, a w Kancelarii muszą być obecni wszyscy spadkobiercy.

Procedura poświadczenia dziedziczenia u notariusza:

 • Notariusz spisze protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób zainteresowanych, którymi są:
   • spadkobiercy ustawowi
   • spadkobiercy testamentowi
   • osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne
 • Do poświadczenia dziedziczenia wymagane jest przedłożenie oryginałów:

   • odpisu aktu zgonu spadkodawcy
   • odpisów aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy (aktów urodzenia i aktów małżeństwa osób które po zawarciu małżeństwa zmieniły nazwisko)
   • odpisów aktów stanu cywilnego spadkobierców testamentowych i zapisobiorców windykacyjnych, jeśli byli powołani
   • testamentów, jeżeli spadkodawca je sporządził
   • innych dokumentów mogących mieć wpływ na ustalenie praw do spadku
   • numerów ksiąg wieczystych dla nieruchomości wchodzących do spadku
   • PESEL i miejsce ostatniego zamieszka zmarłego
   • danych osobowych z dokumentów tożsamości wszystkich uczestników postępowania spadkowego

Jeżeli spadkodawca pozostawił testament notariusz przed poświadczeniem dziedziczenia dokona jego otwarcia i ogłoszenia.

Jeżeli od śmierci spadkodawcy nie upłynęło 6 miesięcy notariusz przed poświadczeniem dziedziczenia przyjmie oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Jeżeli nie ma pewności, czy spadkodawca sporządził testament – na Państwa życzenie notariusz sprawdzi i udzieli informacji z Notarialnego Rejestru Testamentów.

W niektórych sytuacjach poświadczenie dziedziczenia u notariusza jest niemożliwe. Jeżeli nie są obecne wszystkie osoby, które mogą należeć do kręgu spadkobierców ustawowych lub testamentowych lub zapisobiercy windykacyjni, a także gdy nabycie spadku następuje na podstawie testamentów szczególnych albo testament własnoręczny nie jest ważny lub jego treść budzi wątpliwości – w takich sytuacjach poświadczenie dziedziczenia u notariusza nie będzie możliwe i konieczne będzie przeprowadzenie sprawy spadkowej w sądzie spadku.

Zgłoszenie nabycia spadku do Urzędu Skarbowego

Po przeprowadzeniu poświadczenia dziedziczenia w celu uniknięcia podatku od nabycia spadku spadkobiercy powinni zgłosić  nabycie spadku do urzędu skarbowego. Złożenie odpowiedniej deklaracji jest warunkiem skorzystania przez nich ze zwolnienia nabycia spadku od podatku od spadków i darowizn. Zwolnienie to dotyczy najbliższej rodziny.

Spadkobiercy którzy nabyli w spadku nieruchomość powinni też złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej.

Podczas przeprowadzania stwierdzenia nabycia spadku notariusz udzieli Państwu bezpłatnych informacji dotyczących podatku od spadku oraz złożenia odpowiednich deklaracji oraz wniosków do urzędów i ksiąg wieczystych.

W związku z tym, przed przeprowadzeniem poświadczenia dziedziczenia warto umówić się na bezpłatne spotkanie informacyjne z notariuszem, na które należy zabrać dokumenty związane z dziedziczeniem. Każda sprawa jest indywidualna, więc jeśli chcecie Państwo uzyskać informację i poznać cennik notariusza za czynności związane z poświadczeniem dziedziczenia – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Notarialną Kraków, Plac Kossaka 3.

Testament Kraków

Testament jest dokumentem, który zawiera ostatnią wolę spadkodawcy. W praktyce najczęściej spotyka się testamenty notarialne i testamenty własnoręczne. Istnieją też testamenty szczególne sporządzane w szczególnych okolicznościach. np  gdy nie można sporządzić testamentu pisemnego.

Testament można sporządzić samodzielnie. Testament własnoręczny musi być napisany pismem ręcznym oraz zawierać datę i podpis. W praktyce jednak często zdarzają się w nich błędy i te testamenty budzą wątpliwości prawne.

Większość osób decyduje się na sporządzenie testamentu notarialnego, aby mieć pewność, że testament jest  sporządzony prawidłowo i jest ważny. W przypadku testamentu notarialnego notariusz weryfikuje treść testamentu i czuwa nad jego poprawnością i zgodnością z prawem.

Testament notarialny jest dokumentem urzędowym, który sporządza się przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Sporządzając testament notariusz musi wylegitymować testatora i upewnić się, że posiada on zdolność do czynności prawnych (np. że jest pełnoletni i że nie jest ubezwłasnowolniony), a także odczytać treść testamentu i upewnić się, że jest on dla niego zrozumiały.

Testament notarialny może być bezpłatnie zarejestrowany przez notariusza w Notarialnym Rejestrze Testamentów, czyli ogólnopolskiej bazie testamentów. Nie wpisuje się w nim treści testamentu, tylko samą datę i miejsce sporządzenia testamentu.

Po śmierci spadkodawcy osoba, która dysponuje jego aktem zgonu, może u dowolnego notariusza dowiedzieć się czy sporządził on testament. 

Testament notarialny posiada wiele zalet. Podstawową zaletą testamentu notarialnego jest to, że notariusz redaguje jego treść zgodnie z wolą testatora i prawem. Może też mu doradzić jak w testamencie najkorzystniej rozporządzić majątkiem zgodnie z  przekonaniem  testatora oraz prawem spadkowym.

Testament notarialny znacznie trudniej jest też podważyć, choć również jest to możliwe.

Kolejną zaletą testamentu notarialnego jest możliwość umieszczenia w nim zapisaniu windykacyjnego. Polega on na zapisaniu konkretnego przedmiotu określonej osobie, co nie jest niemożliwe w testamencie własnoręcznym. Własność zapisanej w zapisie windykacyjnym rzeczy z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzi na zapisobiercę. Jedyne co trzeba zrobić, to uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia albo postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Na wszelkie pytania naszych Klientów dotyczące testamentu notarialnego odpowie notariusz i prawnicy Kancelarii Notarialnej Agnieszki Kozek notariusz w Krakowie.

Kiedy testament jest nieważny?

Nieważność testamentu może wynikać z błędów formalnych wynikających z tego, że spadkodawca nie wiedział jak napisać testament. Może to być brak podpisu, napisanie testamentu na komputerze czy wspólnie napisanie testamentu przez małżonków.

Kodeks cywilny w art. 945 wyróżnia też trzy sytuacje, kiedy testament jest nieważny. Chodzi tu o takie przypadki, w których testament został  sporządzony:

 • w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli
 • pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca pod wpływem tego błędu nie działał, nie sporządziłby testamentu tej treści
 • pod wpływem groźby

Stan wyłączający świadome lub swobodne powzięcie decyzji nie musi być zawsze spowodowany chorobami psychicznymi czy niedorozwojem umysłowym. Znaczenie ma jednak stan umysłowy w chwili sporządzenia testamentu.

Zdarza się też, że choć spadkodawca nie był ubezwłasnowolniony, to w momencie sporządzania testamentu nie miał pełnej świadomości swoich działań.

Błąd spadkodawcy może dotyczyć zarówno treści testamentu czy okoliczności nim objętych. Nie ma natomiast przy tym znaczenia, czy błąd ten jest wynikiem działań osób trzecich, czy wynika na przykład z mylnego wyobrażenia osoby sporządzającej testament. Ważne natomiast, by był to błąd istotny.

Polskie prawo przewiduje różne rodzaje testamentu i każdy z nich można podważyć. W praktyce jednak prostsze jest to w przypadku testamentu własnoręcznego)niż notarialnego. Ten ostatni postrzega się jako „pewną” formę testamentu. Notariusz przy sporządzaniu dokumentu musi bowiem upewnić się, że spadkodawca nie działa pod wpływem przymusu i ma świadomość znaczenia swoich działań.

Jak podważyć testament?

Ważność testamentu można kwestionować tylko w postępowaniu przed sądem, nie można tego zrobić u notariusza. W praktyce najczęściej na nieważność testamentu powołują się osoby w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Dziedziczenie długów Kraków (długi spadkowe)

Warto pamiętać, że oprócz majątku przedmiotem dziedziczenia są również długi zmarłego. Spadek składa się bowiem ze wszystkich składników majątkowych spadkodawcy, a więc aktywów, jak  też pasywów (długów spadkowych).

Długi spadkowe z mocy prawa należą do masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

Jeśli zmarły nie pozostawił testamentu lub spadkobiercy testamentowi odrzucili spadek – długi dziedziczą w pierwszej linii małżonkowie i dzieci, a w dalszej kolejności również wnuki i rodzice dłużnika.

Spadkobierca, który odziedziczył spadek, może:

 • przyjąć spadek wprost – wtedy odziedziczy zarówno długi, jak i aktywa
 • odrzucić cały spadek – wtedy skutkiem będzie nieodziedziczenie aktywów, jak też długów spadkowych
 • przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza – wtedy odpowiada za długi spadkowe zmarłego tylko  do wysokości odziedziczonego majątku.

W praktyce jeśli więc wysokość długów jest większa niż aktywa – spadkobiercy w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy mogą złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się przed  notariuszem lub przed sądem cywilnym.

Informacji dotyczących dziedziczenia długów spadkowych i odrzucenia spadku udzieli naszym Klientom notariusz i prawnicy Kancelarii Notarialnej Agnieszki Kozek notariusz w Krakowie.

Notariusz Kraków Kontakt​

Kancelaria Notarialna Agnieszka Kozek
notariusz w Krakowie
Plac Kossaka 3, 31-106 Kraków
(z tyłu Jubilatu, przy parkingu)

Godziny przyjmowania stron
pon. – pt. 9.00 – 18.00

Soboty i inne godziny po uprzednim
uzgodnieniu z notariuszem.

Kancelaria mieści się na I piętrze budynku z windą.
Obok Kancelarii znajdują się miejsca parkingowe,
parking strzeżony oraz oddziały większości banków.

NIP: 677 161 58 14 REGON: 356290278

Numer rachunku BNP PARIBAS:
PL 89 1600 1039 0002 0037 5445 6001
Numer BIC/SWIFT PPABPLPK

Lokalizacja w centrum Krakowa, u zbiegu głównych szlaków komunikacyjnych – umożliwia dogodny dojazd samochodem i komunikacją miejską,
z okolic: Stare Miasto, Salwator, Zwierzyniec, Dębniki, Śródmieście,  Bronowice, Prądnik, Krowodrza, Kazimierz, Zabłocie, Podgórze czy Nowa Huta.

W pobliżu Kancelarii znajdują się przystanki MPK Jubilat.