język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Uwierzytelnianie dokumentów Kraków
Kancelaria Notarialna Kraków - Agnieszka Kozek

Zgodnie z prawem o notariacie notariusz stwierdza zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, co nazywane jest uwierzytelnianiem. Jeżeli okazany dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki, uszkodzenia), notariusz stwierdza to w poświadczeniu.

Przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych konieczne jest przedłożenie oryginału dokumentu (np. świadectwa dojrzałości, dokumentu tożsamości, wyroku sądowego, decyzji administracyjnej, umowy) lub notarialnie uwierzytelnionego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Notariusz może uwierzytelnić kopię dokumentów urzędowych oraz dokumentów prywatnych. Istotne jest, że przez uwierzytelnienie kopii dokumentu prywatnego nie staje się on jednak dokumentem urzędowym. Uwierzytelniając kopię dokumentu notariusz stwierdza, że odzwierciedla on treść oryginału, natomiast poświadczając zgodność wyciągu z oryginałem notariusz stwierdza, że wyciąg odpowiada pewnym elementom treści oryginału. W przypadku uwierzytelniania kopii dokumentu w kancelarii notarialnej sporządza się kserokopię oryginału dokumentu, na której notariusz swoim podpisem i pieczęcią urzędową poświadcza jej zgodność z oryginałem.

Sporządzenie uwierzytelnionej notarialnie kopii dokumentu w Kancelarii Notarialnej w Krakowie Plac Kossaka 3 możliwe jest w godzinach urzędowania