Przydatne informacje

AKTUALNOŚCI

1. Z dniem 29 kwietnia 2012 roku wejdą w życie przepisy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Umowa deweloperska będzie wymagała sporządzenia w formie aktu notarialnego, jej koszty po połowie ponosić będą deweloper i nabywca. Deweloper będzie zobowiązany do założenia rachunku powierniczego, przy czym wpłaty i wypłaty ewidencjonowane będą odrębnie dla każdego nabywcy. Zgromadzone na tym rachunku pieniądze będą chronione w przypadku upadłości dewelopera.

2. Dnia 23 października 2011 roku weszła w życie instytucja zapisu windykacyjnego. W testamencie notarialnym spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku tj. z chwilą śmierci spadkodawcy. Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być: rzecz oznaczona co do tożsamości, zbywalne prawo majątkowe, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

3. Z dniem 5 października 2011 roku Krajowa Rada Notarialna uruchomiła notarialny rejestr testamentów (NORT). Można w nim zarejestrować : testament sporządzony w formie aktu notarialnego oraz testament własnoręczny, jeżeli jest przechowywany przez notariusza. Rejestracja testamentu jest bezpłatna i następuje na wniosek osoby, która go sporządziła.

4. Dnia 20 lutego 2011 roku weszła w życie zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Zlikwidowano podział na hipoteki zwykłą i kaucyjną. Hipoteka jest zbliżona do dotychczasowej hipoteki kaucyjnej i zabezpiecza wierzytelność pieniężną, w tym również przyszłą, do oznaczonej sumy pieniężnej.

5. Dnia 28 stycznia 2010 roku weszła w życie zmiana ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie k.c., którą wprowadzono umowę najmu okazjonalnego lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Najemca poddaje się egzekucji w akcie notarialnym i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu.

6. Od dnia 1 marca 2009 zostało wprowadzone w życie notarialne poświadczenie dziedziczenia, które ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Akt Poświadczenia Dziedziczenia jest skuteczny z chwilą jego sporządzenia i zarejestrowania zatem nie wymaga uprawomocnienia się.

7. W dniu 28 czerwca 2009 roku zmieniono kodeks cywilny poszerzając krąg spadkobierców ustawowych. Rodzice uzyskali większy udział w masie spadkowej, dopuszczono do dziedziczenia dziadków i pasierbów. Rodzeństwo dziedziczy tylko wówczas, gdy przynajmniej jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku. Nowe zasady dotyczą dziedziczenia po osobach, które zmarły po 28.06.2009r.

8. Dnia 8 stycznia 2009 roku weszła w życie zmiana kodeksu spółek handlowych. Minimalna wysokość kapitału zakładowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została obniżona z 50.000,00 zł do 5.000,00 zł, natomiast minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej została obniżona z 500.000,00 zł do 100.000,00 zł.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CZY WIECIE PAŃSTWO, ŻE…

1. Od 02 marca 2009 roku notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, który ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

2. Obecnie zwolnione od podatku od spadków i darowizn jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności. Warunkiem zwolnienia jest udokumentowanie i zgłoszenie tego nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku nabycia na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego obowiązek zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego spoczywa na notariuszu.

3. Zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego umożliwia stronom dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej. Natomiast uchylanie się przez jedną ze stron od zawarcia umowy przyrzeczonej, w przypadku gdy umowa przedwstępna zawarta została w zwykłej formie pisemnej, powoduje jedynie możliwość dochodzenia naprawienia szkody.

4. Poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali w budynku, w którym znajduje się kilka lokali (np. w kamienicach) można znieść współwłasność, w wyniku czego poszczególny lokal lub lokale stają się odrębną nieruchomością z założoną księgą wieczystą.

5. Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron. Na przykład forma aktu notarialnego wymagana jest dla wszelkich czynności prawnych dotyczących przeniesienia własności nieruchomości lub obciążenia jej ograniczonym prawem rzeczowym (np. hipoteką, służebnością, prawem użytkowania).

6. Od 15 kwietnia 2004 roku zniesiono obowiązek przyjęcia nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w poczet członków spółdzielni. Obecnie nabywca takiego prawa nie musi jednocześnie być członkiem Spółdzielni, w której zasobach znajduje się spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

7. Notariusz stwierdza zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem.