język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
1. Z dniem 29 kwietnia 2012 roku weszły w życie przepisy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Umowa deweloperska wymaga sporządzenia w formie aktu notarialnego, jej koszty po połowie ponosi deweloper i nabywca. Deweloper zobowiązany jest do założenia rachunku powierniczego, przy czym wpłaty i wypłaty ewidencjonowane są odrębnie dla każdego nabywcy. Zgromadzone na tym rachunku pieniądze są chronione w przypadku upadłości dewelopera.

2. Z dniem 5 października 2011 roku Krajowa Rada Notarialna uruchomiła notarialny rejestr testamentów (NORT). Można w nim zarejestrować : testament sporządzony w formie aktu notarialnego oraz testament własnoręczny, jeżeli jest przechowywany przez notariusza. Rejestracja testamentu jest bezpłatna i następuje na wniosek osoby, która go sporządziła.

3. Dnia 20 lutego 2011 roku weszła w życie zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Zlikwidowano podział na hipoteki zwykłą i kaucyjną. Hipoteka jest zbliżona do dotychczasowej hipoteki kaucyjnej i zabezpiecza wierzytelność pieniężną, w tym również przyszłą, do oznaczonej sumy pieniężnej.

4. Dnia 28 stycznia 2010 roku weszła w życie zmiana ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie k.c., którą wprowadzono najem okazjonalny lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Najemca poddaje się egzekucji w akcie notarialnym i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu.

5. Od dnia 1 marca 2009 zostało wprowadzone w życie notarialne poświadczenie dziedziczenia, które ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Akt Poświadczenia Dziedziczenia jest skuteczny z chwilą jego sporządzenia i zarejestrowania zatem nie wymaga uprawomocnienia się. Spadkobiercy zgodnie mogą zadecydować, czy nabędą spadek w drodze notarialnego poświadczenia dziedziczenia, czy w drodze postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku.

6. Obecnie zwolnione od podatku od spadków i darowizn. jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę w drodze między innymi: darowizny, dziedziczenia, zapisu, zapisu windykacyjnego, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, użytkowania oraz służebności. Warunkiem zwolnienia jest udokumentowanie i zgłoszenie tego nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku nabycia na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, takiej jak np darowizna obowiązek zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego spoczywa na notariuszu

7. Zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego umożliwia stronom dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej, ponadto taka umowa notarialna umożliwia stronom ujawnienie roszczeń z niej wynikających w księdze wieczystej. Natomiast uchylanie się przez jedną ze stron od zawarcia umowy przyrzeczonej, w przypadku gdy umowa przedwstępna zawarta została w zwykłej formie pisemnej, powoduje jedynie możliwość dochodzenia naprawienia szkody. W praktyce najczęściej zawieraną przez strony jest przedwstępna umowa sprzedaży.

8. Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron. Na przykład forma aktu notarialnego wymagana jest dla wszelkich czynności prawnych dotyczących przeniesienia własności nieruchomości lub obciążenia jej ograniczonym prawem rzeczowym (np. hipoteką, służebnością, prawem użytkowania).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Informacje - kancelaria notarialna kraków