Prześlij dane osoba fizyczna OSOBA PRAWNA

FORMULARZ DLA OSOBY FIZYCZNEJ

Nazwisko:  
*
Imię 1:  
*
Imię 2:  
Imię ojca:  
Imię matki:  
Miejsce zamieszkania  
(zgodnie z dowodem tożsamości):  
Adres do doręczeń  
(jeżeli jest inny niż podany w dowodzie tożsamości):  
Seria i nr dowodu tożsamości:  
PESEL:  
NIP:  
Numer telefonu kontaktowego:  
*
Adres e-mail:  
*
Stan cywilny:  

W przypadku umów majątkowych małżeńskich lub przymusowej rozdzielności majątkowej prosimy
o informację na ten temat lub dostarczenie oryginału dokumentu powodującego powstanie takiego ustroju. Jeżeli czynność jest dokonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej proszę podać firmę i numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) :  

Uwagi:
Proszę o wpisanie jakiej czynności notarialnej dotyczą dane osobowe oraz ewentualnie innych uwag dotyczących dokonywanej czynności notarialnej (np: rodzaj umowy, przedmiot umowy, numer księgi wieczystej, wartość/cena, sposób i termin zapłaty, termin wydania przedmiotu umowy, ustanowienie hipoteki, wysokość hipoteki):

   
* - pola wymagane: (e-mail lub numer telefonu)

Szanowni Państwo, zwracamy uwagę, że przesłanie wiadomości (w tym zawierającej dane osobowe stron oraz dotyczące przedmiotu i rodzaju czynności notarialnej)  na nasz adres poczty elektronicznej jest równoznaczne z wyrażaniem przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania czynności notarialnych i prowadzenia dalszej korespondencji droga elektroniczną.