język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Opłaty notarialne Kraków
Kancelaria Notarialna Kraków - Agnieszka Kozek

Wysokość opłat notarialnych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku z późn.zm. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Wysokość opłaty notarialnej zwanej taksą notarialną jest opodatkowana podatkiem VAT. Wysokość opłat notarialnych jest uzależniona od rodzaju czynności. W większości przypadków zależy też od wartości przedmiotu. Innymi opłatami jakie oprócz opłat notarialnych pobiera notariusz są opłata sądowa za dokonanie wpisu do księgi wieczystej, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanej przez notariusza opłaty notarialnej, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub części od ponoszenia tej opłaty. Zwolnienie to stosuje się również do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej, a za stronę zwolnioną od ponoszenia opłaty notarialnej za dokonaną czynność notarialną opłatę tą ponosi Skarb Państwa.

Jeżeli chcą Państwo ustalić wysokość wszystkich opłat za daną czynność notarialną w tym opłaty notarialne prosimy o kontakt z naszą Kancelarią Notarialną Kraków, Plac Kossaka 3.