język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Odpis dokumentów Kraków
Kancelaria Notarialna Kraków - Agnieszka Kozek

Zgodnie z prawem o notariacie notariusz stwierdza zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem. Jeżeli okazany dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki, uszkodzenia), notariusz stwierdza to w poświadczeniu.

Przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych konieczne jest przedłożenie oryginału dokumentu (np. świadectwa dojrzałości, dokumentu tożsamości, wyroku sądowego, decyzji administracyjnej, umowy) lub notarialnie poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Notariusz może poświadczać dokumenty urzędowe oraz dokumenty prywatne. Istotne jest, że przez sporządzenie notarialnego odpisu dokumentu prywatnego nie staje się on jednak dokumentem urzędowym. Poświadczając zgodność odpisu z oryginałem notariusz stwierdza, że odzwierciedla on treść oryginału, natomiast poświadczając zgodność wyciągu z oryginałem notariusz stwierdza, że wyciąg odpowiada pewnym elementom treści oryginału. W przypadku poświadczania zgodności odpisu z oryginałem w kancelarii notarialnej sporządza się kserokopię oryginału dokumentu, na której notariusz swoim podpisem i pieczęcią urzędową poświadcza jej zgodności z oryginałem.

Sporządzenie notarialnego odpisu dokumentu w Kancelarii Notarialnej, Kraków Plac Kossaka 3 możliwe jest w godzinach urzędowania.