język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Najem okazjonalny Kraków
Kancelaria Notarialna Kraków - Agnieszka Kozek

Zgodnie z definicją ustawową umowa najmu okazjonalnego lokalu - jest umową najmu lokalu mieszkalnego, zawartą jedynie na czas oznaczony, przy czym nie dłuższy niż 10 lat. Wynajmującym może być tylko osoba fizyczna, będąca właścicielem lokalu mieszkalnego, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

Do zawarcia takiej umowy przepisy wymagają zachowania formy pisemnej, jednak na życzenie stron notariusz może sporządzić umowę najmu okazjonalnego w formie aktu notarialnego lub poświadczyć podpisy stron na takiej umowie.

W formie aktu notarialnego musi być sporządzone oświadczenie najemcy, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji załącza się do umowy najmu okazjonalnego lokalu. Oprócz aktu notarialnego poddania się egzekucji do umowy tej dołącza się :

- oświadczenie najemcy, w którym wskazuje on inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji z wyżej powołanego aktu notarialnego poddania się egzekucji pod względem obowiązku opróżnienia lokalu,

- oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do powołanego wyżej lokalu wskazanego przez najemcę, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji - o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu, przy czym na żądanie wynajmującego oświadczenie to musi być sporządzone z podpisem notarialnie poświadczonym.

Informacji dotyczących aktu poddania się egzekucji w związku z najmem okazjonalnym oraz umowy najmu okazjonalnego udzielamy telefonicznie lub osobiście w naszej Kancelarii Notarialnej Kraków, Plac Kossaka 3.