język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Depozyt notarialny Kraków
Kancelaria Notarialna Kraków - Agnieszka Kozek

Zgodnie z ustawą Prawo o Notariacie notariusz przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Przyjmowany na przechowanie informatyczny nośnik danych musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jego treścią. W przypadku złożenia na przechowanie w kopercie zamkniętej dokumentu lub informatycznego nośnika danych, zabezpieczonego w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jego treścią, koperta lub zabezpieczenie powinno być zaopatrzone w podpis składającego.

Notariusz ma prawo przyjąć na przechowanie papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej jedynie w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu. Dlatego w sprawach związanych z depozytem notarialnym, w tym depozytem notarialnym pieniędzy prosimy o wcześniejszy kontakt z naszą Kancelarią Kraków, Plac Kossaka 3