język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Darowizny Kraków

Darowizna to umowa, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Bezpłatny charakter tego świadczenia oznacza, że obdarowany nie musi nic świadczyć w zamian za uczynioną darowiznę.

Świadczenie takie może polegać na przeniesieniu praw z majątku darczyńcy na rzecz obdarowanego (np. prawa własności).

Szczególnym przypadkiem darowizny jest darowizna nieruchomości, która jak wszystkie umowy przenoszące własność nieruchomości, wymaga dla swojej ważności sporządzenia w formie aktu notarialnego. Natomiast np. do darowizny udziałów w spółce z o.o. niezbędne jest notarialne poświadczenie własnoręczności podpisów strony tej umowy. Umowy takie, jeśli nie zostały sporządzone przez notariusza, nie są ważne. Na życzenie stron nawet jeżeli przepisy nie wymagają zachowania szczególnej formy – notariusz może sporządzić umowę darowizny innych praw majątkowych np samochodu, wierzytelności lub innych rzeczy ruchomych w formie aktu notarialnego lub poświadczyć podpisy na takiej umowie.