Zakres czynności notarialnych

Nasza Kancelaria wykonuje pełen zakres czynności notarialnych, określonych ustawą Prawo o notariacie i innymi obowiązującymi przepisami prawnymi.
Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, możliwe jest dokonywanie czynności notarialnych również poza siedzibą Kancelarii.

Zakres dokonywanych czynności notarialnych obejmuje:

 1. sporządzanie aktów notarialnych [pdf] (jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron), w tym zawierających umowy:
  - sprzedaży,
  - darowizny,
  - ustanowienia odrębnej własności lokali w trybie ustawy o własności lokali oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,  
  - umowy deweloperskie,
  - spółek (prawa handlowego oraz spółki cywilnej),
  - dożywocia,
  - majątkowe małżeńskie,
  - ustanowienia służebności osobistych i gruntowych,
  - zamiany,
  - zniesienia współwłasności,
  - o dział spadku,
  - o podział majątku wspólnego,
  - innych przenoszących własność nieruchomości i innych praw majątkowych,
  - najmu,
  - ugody,
  - przedwstępne
 2. sporządzanie aktów założycielskich fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych [pdf],
 3. sporządzanie protokołów zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, członków spółdzielni, innych osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych protokołów [pdf],
 4. sporządzanie testamentów [pdf],
 5. sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia [pdf],
 6. sporządzanie aktów poddania się rygorowi egzekucji [pdf],
 7. sporządzanie pełnomocnictw [pdf],
 8. sporządzanie poświadczeń [pdf]:
  - własnoręczności podpisów,
  - dokumentów (kopii wierzytelnej),
  - daty okazania dokumentu,
  - pozostawania przy życiu lub pozostawania osoby w określonym miejscu,
 9. doręczanie oświadczeń [pdf],
 10. sporządzanie protestów weksli i czeków [pdf],
 11. przyjmowanie na przechowanie [pdf] dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 12. sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów [pdf],
 13. sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 14. sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zobacz także: Przydatne informacje >