język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Zakres czynności - kancelaria notarialna kraków
Zakres czynności notarialnych

Nasza Kancelaria wykonuje pełen zakres czynności notarialnych, określonych ustawą Prawo o notariacie i innymi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, możliwe jest dokonywanie czynności notarialnych również poza siedzibą Kancelarii.

Zakres dokonywanych czynności notarialnych obejmuje:

 1. akty notarialne (jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron), w tym takie jak:
  - umowa sprzedaży,
  - umowa darowizny,
  - ustanowienie odrębnej własności lokali w trybie ustawy o własności lokali oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,  
  - umowa deweloperska,
  - umowa spółki (prawa handlowego oraz spółki cywilnej),
  - umowa o dożywocie,
  - umowa majątkowa małżeńska,
  - ustanowienie służebności osobistych i gruntowych,
  - umowa zamiany,
  - umowa zniesienia współwłasności,
  - umowa o dział spadku,
  - umowa o podział majątku wspólnego,
  - inne umowy przenoszące własność nieruchomości i innych praw majątkowych,
  - umowa najmu,
  - ugoda,
  - umowa przedwstępna,
 2. sporządzanie aktów założycielskich fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych,
 3. sporządzanie protokołów notarialnych, w tym protokółów zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, członków spółdzielni, innych osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych protokołów,
 4. sporządzanie testamentów,
 5. sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 6. sporządzanie aktów zawierających poddanie się egzekucji,
 7. sporządzanie pełnomocnictw,
 8. sporządzanie poświadczeń:
  - własnoręczności podpisów,
  - dokumentów (uwierzytelnienie dokumentu),
  - daty okazania dokumentu,
  - pozostawania przy życiu lub pozostawania osoby w określonym miejscu,
 9. doręczanie oświadczeń,
 10. sporządzanie protestów weksli i czeków,
 11. przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 12. sporządzanie wypisów i inne czynności, takie jak odpis dokumentu i wyciąg dokumentu,
 13. sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 14. sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zobacz także: Przydatne informacje >