język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Akt notarialny Kraków
Kancelaria Notarialna Kraków - Agnieszka Kozek

Sporządzanie aktu notarialnego to czynność, która może być wykonywana tylko przez notariusza. Akt notarialny sporządzany jest w celu udokumentowania czynności prawnej lub zdarzenia prawnego i daje stronom gwarancję zabezpieczenia ich interesów.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu - przepisy prawa wymagają do sporządzenia niektórych czynności zachowania formy aktu notarialnego, pod rygorem nieważności. W szczególności do takich czynności należą:

- zbycie nieruchomości oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
- ustanowienie i zbycie prawa użytkowania wieczystego,
- ustanowienie odrębnej własności lokali,
- umowa o podział majątku, umowa o dział spadku, umowa zniesienia współwłasności, której przedmiotem są wymienione wyżej prawa,
- ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, m.in. służebności, prawa użytkowania, hipoteki,
- umowa zbycia spadku,
- umowa zrzeczenia się dziedziczenia,
- umowa majątkowa małżeńska ( intercyza),
- pełnomocnictwo do czynności prawnej, dla której wymagana jest forma aktu notarialnego,
- umowy niektórych spółek,
- protokoły walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz niektóre protokoły innych spółek.

Na życzenie stron, nawet jeżeli przepisy nie wymagają zachowania formy aktu notarialnego dla danej czynności – notariusz może sporządzić ją w formie aktu notarialnego.

Informacje dotyczące aktów notarialnych oraz dokumentów wymaganych do ich zawarcia znajdują się w zakładce czynności notarialne:
Dokumenty

Informacje dotyczące opłat związanych z poszczególnymi aktami notarialnymi znajdują się w zakładce
Opłaty i podatki

Notariusz udziela bezpłatnych informacji w zakresie czynności notarialnych, w tym jak bezpiecznie i szybko załatwić formalności związane ze sporządzeniem aktu notarialnego.

Szczegółowych informacji dotyczących konkretnego aktu notarialnego, niezbędnych dokumentów i opłat związanych z danym aktem notarialnym udzielamy w siedzibie Kancelarii Notarialnej Kraków, Plac Kossaka 3.